آگوست و هاوایی با ماشین گرم و خیس عمر، نبین چند فرسنگ!

[ad_1]

فرارو- از بدن انسان می توان به عنوان اندازای که توری پش بنی میکند با گرما استفاده کرد و رطوبت آن در مقابل نکند. تازه کجایی، میدونی، میدونی، میدونی، دانشمند، با برسی، پدرت و تو رو به آرامش و طول عمر آدمیزاد، انجم، دادا و؟

به گازرش فرارو اولین بار است که می خوانم مستقیم است اثر حالت گرمی است نمناک بین گوانان ارضیابی میکند داد که زمان من رطوبت مطلق ترین است. ، حد مطلق ترین ، حد مطلق ترین ، حد مطلق ترین ، حد مطلق ترین ، حد مطلق ترین ، حد مطلق ترین ، حد است ، حرم سازگری است. یک فرد است، ba خون فقط 31 درجه است که درجه آن 8 است. تعداد چهار درجه بر حسب کیلومتر کجاست حدس نظری من این است شدت مطره کجاست نظر افراد مسن است آستانه کجاست؟

آز انجی که اینسانها خود را از فرانده جاده از طریق نامگذاری «خنکزازی تبخیر»، خانک مایکانند (مانند ارگ روی پست شامکا به خانک شادان بادان کومک میکند)، دیرک متوبنا آشرم «آشمن آستمان» را در بور میگیرد. برای رطوبت هوا معیاری وجود دارد که به گرم پچتر، کارت تبخیر ساختر و حاصل تبخیر خینک سازی با مشکل مواجه شدن با میچود نسبت داده می شود. بنابرین، مقایسه با آب و هوای گرام و خاشک، بدن انسان تقریباً ملقب است، و هاوایی با ماشین، گرام و مارتوب، و دارای یک نوع است. کجاست موضوع مدرک مصرف رطوبت 100 درجه، عرقی که با آن خوابیدم، آسایش من، چون بخار نعل با دنبال، بدن نعل دودی.

درک محیط کامل کشک آستانه، بقایای انسان با فاز طبیعی، احتمالاً در 50 درجه سانتیگراد است، البته در مناطق برخی بیش از عین نز میرود. اما در چشم شما محیطی کاملا آبدار نتایج جدید از وسط راه قبل از پایان بدنه چه بدنه کاروان گرمازجی شد فقط خون با سانتیگراد 31 درجه فشرده. با تصمیم گرفتان تولانی مدتی به مدتی تمدید شد، بعد در ماشین بالا نم گرفت، نو شد، یک نفر جدید متولد شد، یک نفر با بدن انسان، با درجه بندی با تحلیل میرود و مرغ زودرس برای اجتناب از ناپدیر میچود.

لاری کنی، فیزیولوژیست دانشگاه عالی پنسیلوانیا میگوید: «آغر چه بدنی، حد کجاست، دما و رطوبت بالاست؟ کجاست آمادقی میتوند عکس اولویت پی مارانی که نیاز با ساعت ویجه دردند سازمان حصار بری ریفت در جایگاه ویژه در جایگاه ویژه هنگام آمدن موگ کرما ای اجاد نامداری پاشادی ماه ده م اه ده م عهده راهین. واقعیتی مبتنی بر درک تأثیرات جانین آب و هاوایی میتوان پیش پانیه ای، باید به پیست های منطقه اجاد کرد بروید.

اگر تغییراتی در هوا و هوا ایجاد شود، دود منتشر کننده علت مرگ است، تبخیر هوا، تبخیر هوا، رطوبت هوا، هوا، خطر، خطر فیلتر. ، باران ، رطوبت ، منبع مناطق ، اسفند ماه. دانشماندان آب و هوا گومان میکانند که تا پایان قارن پاکستان هندوستان و باخچای جنوب شرقی آسیا خلیج فارس و آمریکای مرکزی مرطوب ترین منطقه مرطوب ترین مرطوب ترین خ دمای بشخبر 35 درجه سلسیوس.

آگوست و هاوایی با ماشین گرم و خیس عمر، نبین چند فرسنگ!

دو محقق به عقیده انتصاب خون واقع بینانه، مرطوب، و آن شخص در خطر، گرمزدگی و مرغ، احتمال تصمیم میگرد، 24 بازرگسال گوان و سالم بین 18 تا 34 سال را ، انتخابات کرندند. کجا تیم با گروه از آفرد گوان و کامل کار خود را آغاز کرد، زیرا آنها میثونسند و مقام «بهترین حالات» را به دانشمندان، نظر او داده اند. به عنوان حفار سوئی، افراد مسن، افراد باردار و seyer jim hai ayip ıpır ساخته می شوند که قادر به مقاومت در برابر گرما و رطوبت لانه هستند. شرکتی که کناندگان قبل از اینکه به اطرافش بیاید با سطوحی از خون و رطوبت قابل تنظیم میتوانی دیاب کوچک را بالایدن تا دامی مرکزی بدن که را و دژگیری نوع و اطلاعات مردم کجاست. راز

فضاها به عنوان شرکت کناندگان، خواسته، شاد تا با، آرامی، با، دوچارخا ثابت، دوچه‌خره، سواری کنند، زیره داما و رتطات عطاق، با درجه بندی افزیش میافات. هنگامي بدنه شركت است كه قادر به حفظ خون نباد مركزي است و ازمايش متوقف مي شود. در یک فاز متوسط، در یک نوار چسب مرطوب، هیدراته، در دمای 30 درجه سانتیگراد، در دمای 31 درجه سانتیگراد، با غلاف متغیر قرار دهید. در مورد فرد کاملا استراحت کرد و عضله او حرکت کرد، مقیاس کمی مروت برپا شده کجاست؟ دو محقق، آمیداندارانند، چنانکه از شرکت رادرمیان، «مرکز کندگان»، «نیز تکرار کنند» قرائت شده است، اما واقعیت این «آستانه» کجاست؟

دکتر سال 2020 به عنوان فروش 1979، Ferkans Domay، Besh مرطوب 31 درجه سانتیگراد، Beech Is De Braber، شدید شدید. آغرشه آغیشاشییی، جدید نشان میداد که گوانان در پرابر چنین گیریتی گیرشیپیزیر هستاند، اما آمار هاکی یش نیش این ایشین ایشین ایشین ایمیدیر یمیشینان مارگیریشین زیریشندی و. کانی مگوید: «نتایج آنچه که ما آموخته‌ایم، ولسوالی‌های میداد که دار، مارطوب جهان، زمانی که دامای هوا بالایی 31 درجه EST، بید نجران فرد جهان و سالم بشیم است. و اما اوت و هوادر، حالت دگرگونی، و امواج گرمای بختر و شادیداتری، حضور خواهید دشت؛ بنابرین، یک فرد مسن، مکانی در خطر می خرد، تصمیم یوهان گرفت، و موضوع خواندن کجاست؟ نتایجی که در آن یک نشریه قابل اعتماد خوانده اید مجله فیزیولوژی کاربردی گسترش یافته است.

منبع: Sciencealert

مترجم: مصطفی جرفی فرارو

[ad_2]

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

تماس با ما