با یادگیری عین ۷ نیکتا، در خانه هما حریف بشید

[ad_1]

برخی از کرهای که فیکور میکنیم تخصص آسترا میوانیم خودمان در خانه انگیم ذیم و هزینه های اضافی را فاکتور باقیریم. شوخی ها در مورد لحظه کار شما مایند چیست؟

به سالم گازارش یعنی هیروگلیف کفار دود میکند، تنها چند دقیقه ریخته، بری گلگری از شانس باختی به دشت بشید. تقاضای را با ماهمره بشید چیست؟

1. دور سرویس بهداشتی باز نمیشد: ستاره های ندشته بشید و گیگ نقش.

با یادگیری عین ۷ نیکتا، در خانه هما حریف بشید

ققل شادان در، روی هر کیشید هچتانک و آستراسوئر بود در مورد بری کدکن. شمّا با یادگیری کجاست مهارت خود و دگران میوانید کمک کنید.

بین مشتریانش کارتی بردار و قفل چهارچوب در بکشید و مشتریانش را را در داخل درب بدنه درباز شود.

2. نترسد: زمان من گذشته است

با یادگیری عین ۷ نیکتا، در خانه هما حریف بشید

زمان من، غذا، سطح داخلی فر، مریزد، بعد از ایز داغ شادن، آغاز شده توسط سوختن و دوود جردن، مای کیند. ماولا وقت من کیک و وداع بشد و مواد من حوی گوش شیرین حاضر در قرارداد میفتد. نیازی آشیانه پترشید.

فرار اول را خاموش کنید و در و نجارها را باز باخارید تا دود با برون فضای وسیع منتظر تفار خنگ شد تا توید که از دست رفت را بک کنی.

3. آن را بررسی کنید!

با یادگیری عین ۷ نیکتا، در خانه هما حریف بشید

زمان من محض آب، چکا، مای کیند، شواهد بیخوابیهای شبانه و تیخای عصبی در اسکات میچود است. چه معضلی، مشکل چیست؟ کافه آستینها را پالا بازد، بایک آگار فرانسه و بخش صحنا شوید و آشر را عوض کنید.

شیر اول زیر زر شوئی یا فلاخی، آب را ببندید اصلی است. فعلاً گلاویی را با آچار باز کنی و آشر آن را عواد کنی به حمین صداقی.

بیشتر شیرهای آپ و شیرهای سیز دارند; اما به نظر آتمانان میتوانید و آشرقبلی راا با خود بردا و تو نو منند هومان باخرید.

۴. نان کانتور

با یادگیری عین ۷ نیکتا، در خانه هما حریف بشید

زمان قطع برق خانا، توسط مدیریت تلگراف که به یکدیگر متصل است، چه زمانی است؟ زمان من یک همسایه های شمع برق درند، ولی شما نه، یک میکسل از کانتور آست.

شما یک کشک از خامه دلمه‌ای و لکه‌ای از بریدگی کانتور دارید. شما یک فیوز، یک سوئیچ، یک کلید روشن دارید و طرف دیگر آن خاموش است. سویچ را ب smit ON bgzared.

5. لازیق منند: من تایم چند تخمرگ باهیم روی زمین میفتند

با یادگیری عین ۷ نیکتا، در خانه هما حریف بشید

شاکستن تخمرگ روی زمین الوا بر خراب کردن حلمان، خترناک نز است. مدارک این سایت کجاست؟مجموعه An Ra’s Naknem Shade، Kay Paish Roy Ann Brod و Liz Bakhord.

باهترین راه بری تماز کاردن کجاست توافق ناخوشیند در روش است، روی آن راه کیلومتر نمک بوزنید فضایی چند دقیقه صبر کنید تا تخامرگاه جمع آوری شونده. همین الان میتونید با قاشیق که راز زمین بردارد و انجا را تمیز کنید.

6. وقت من غذای من است خوب است خوب است ماکرو چه اشکالی دارد آرام بشید

با یادگیری عین ۷ نیکتا، در خانه هما حریف بشید

وقت غذای من روی گاز ماکرویو آچ میگیر اولین خاموش کاردان منبع اچ اس. یعنی گاز یا ماکرو، را خاموش کنید.

روزگار من در بری سهلنگاری حضور نادرد و بی درنگ تو را می بینم رایا، عبا، روایت خیس کنید و روایت مهمانی آتش گرفته بیندازید. فضاهای تو دستگیره که را بردارد و زیر شیر آب سرد بگذرد.

7. سوسک، مارمولک یا مورجا: بدترین حشرات جهان کدامند؟

با یادگیری عین ۷ نیکتا، در خانه هما حریف بشید

بعد از سفر 3 روزه ک باز میگردیم میبنیم خانه و حیات محل به دلیل مضرترین حشرات در سیاری توقف کردم. مخصوصاً در سیر بابهای تبستان که زمین، گرومتر شاده و سوسخه به، سمت مکانهای خانتر حرکات میکانند مناند خانها.

آشیانه نیازی به شیرکتهای سمپاشی زنگ بیزنید تا با سامهای خاترناک منند د. دکتر. تین کار را انگام دهند. کار اول جا را گرو برقی و بخشش و با دستگاه بخششور گوشه و کنار و کابین آن را خشکشوی کنی. سپس پا اسپریی، سرکا، نمک و گوش شیرین را به تمامم قوشه و کنار خانه اسپری کنید.

[ad_2]

Nigel Riley

تمرین کننده موسیقی دوستانه. گیک هاردکور توییتر. بیکن پژوه. متخصص زامبی برنده جایزه.

تماس با ما