(تصاویر) دیگران صالحی آرامش افغانستان

[ad_1]

این دهه 1960 و 1970 بعد از میلاد است.دیگران Salhai es ke افغانستان رنگ آرامش به خود دیده و بازی جینگ و خونریزی هنوز غریبان آن را نگروات است.

نوشته گذرش، تاریخچه مجله فردید، آغرششه تاریخ معاصر افغانستان پر ایز جینگ، نا آرامی و کودتا مورخان ده 1960 م همزمن با دوران پایانی محمد ظاهر شاه رزمان ثابت درین کشور میدانند و حتی لقب «ده دموکراسی» از آن داداند.

دور عین ده کاه دیگران سلحی آرامش افغانستان بود محمد ظاهر در راستای مدران سازی افغانستان پالیسی اصلاحات سیاسی، حوزه دیگری حوزه Z; سیاست ظهیرشاه چون تأسیس نظام جدید قنونگوزداری، ترویج نظام آموزش و راهپیمایی مدرن شده، تأسیس دانشگاه، ایجاد احزاب، تشکیل حزب سیاسی و حفاظت از انتشارات آزادی و رسانه ظاهرشاه بودک با عنوان افغانی.

کجاست، یا در سال 1973 م، زمانی که، و یا به نیت درمان بیماری که بو داوود خان، پسر اموش علی، یا کودتا کرد به ایتالیا داده است. یا کودتای بادشاهی نظام را درین کاشور باطل می شود و حکومت جمهوری در رسانه های کردی افغانستان اجرا می کند و غلاف های آغاز درگیریها کجا هستند.
دولت داوود خان 5 سال پچتر دوام نیورد و داکتر سال 1978 حزب دموکراتیک خلقت افغانستان با حمایت شوروی کودتای اینبار علی دولت خود یا آگرا درورد. دکتر بی کودتای دوم و با ظرفیت راسیدین، حزب دمکرات خلق، به عنوان رهبر، همانطور که وقت خود را برای حضور نظامی شوراوی، در حضور کاشور، فرحم شاد، خواستار شد. دسامبر 1979. نظامیان آرک شوروی بری همایت به عنوان بخش دموکراتیک خلقت در عاشور شیند. غارشاه، گروه، مردمی، افغانستان به نام مجاهد موفق شادند ص آس جانجی 9 صالح طاق شوروی را و توانست تا کوشور کنند بیرون بیاید، اما پیروزی زمینه کجاست؟
دار ده، عالی آرامش، افغانستان، یک آکاس و گرداشاگر فرانسوا به نام «فرانسوا پامری» در دو مقطع زمانی در بری گشت و غزار درین سرزمین از راه زمینی عظیم کابل شاد. او که در سال 1969 بری نخستین بار در افغانستان، رفعت مردم، آنجا کاشور، راعه، مولتی خون گروم، مهماننار، صمیمی دید، و آن خاطره آمنه، و آرامچی که دار در کاشور، آنجا چشم مرده است. پرای، بار دوم در سال 1974، جایی که میله همراه و دوس باخم افغانستان سفت شد. یا سفر دوم که یک ماه به طول انجمید در کابل، هرات، بامیان و در نیهیات نورستان، صفر کرد و آنتور که، روایت کردی لعنتی از امر، آنجا گرمی از سوی مردم روستای و شهراشین پسرای شده است. نقطه مقابل این فرانسوا است که وقتی آمد، چند بار این اتفاق افتاد، قبل از اینکه حکومت طالبان شروع شود و حکومت طالبان با قدرت خود به افغانستان برگشت و جهت مردم را آورد.
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان
تصاویر/ 40 سوال قبلا; افغانستان پیش به عنوان بازی طالبان

مجموعه ای از تصاویر تاریخ ایران و جهان رگ مشغول کردن bebnid

[ad_2]

Cole Rasmussen

متخصص ترم بیکن عاشق معمولی قهوه. علاقه مند به مسافرت هاردکور ماون اینترنتی جذاب و ظریف. دانشجو.

تماس با ما