جوسی اسمولت به دلیل اجرای حمله نژادپرستانه، همجنسگرا هراسی و دروغ گفتن به پلیس به 150 روز زندان زندگی می کند.

[ad_1]

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما