دو سناریو حدکل دسمیده سال اینده 5.6 یا 9 میلیون تومان؟

[ad_1]

فرارو- درهالی که پرساس مبحث شورایی علی کار سپاد میشت خانور کارگری 8 میلیون 979 هزار تومان دعای ییک خانوار کارگری با میانگین 3.3 نفر در ماه منصوب شد. در نظر مرسدس بر اساس انتصاب 5.6 میلیون تومان حقوق حدکول، کارمندان در سال اینده، میانجیگری، کمیسیون، ساخت، حدکیل دستمزد 1401 نز همین میزان چود انتصاب.

به گذرش فرارو، قاب سازان توفیقی رئیس کمیت دوستمیز کانن علی شوراهای اسلامی کار کشور با ارجاع از اینکه نامیندگان کارگران در شورای علی کار بهه دونبال ست حدکل مزدت با تصویر. فرار کن تحفه: آغار مزد بر اساس جغرافياي منطقه، يا انواع صنايع دستي، نامگذاري شد، قطعاً مقياس معيار مبهوت شدت زمين، اساس پايه اركان سلسله. که انگ آن تصویری رایج و پنهانی از انتصاب میچود است.

نامینده کارگران در چورای علی کار آوزد: انتصاب دستمزد بر اساس جغرافیای منطقه، نیاز به زیرسختایی، مختلی در، که دار، حال حاضر، وجود نرد، بور همین پایگاه حدکل مزد با تصویر. سراسی، وضعیت انقلاب را تنظیم کنید، اساس جغرافیای منطقه و حماشینین بر اساس نوع و صنعت وجود دشته است، اما شواهدی از وضعیت دولت با کارکردهای گرفتن یک کجاست. کنش کردها شواهد انتصاب مزد که در آن منطقه نبوده تصویر شده است چیست؟

توفیقی گفت: کار نیاز کجاست با انتصاب سبد، من بر اساس نوع ناحیه و نوع کارگاههای که ناحیه است، ارزش خرم مردم یک منطقه است، کامل بودن شدت را ارزیابی کردم. کلها و خدمات منطقه دار آن، پاکاندگی GAMEET و PARAKANDI DARKANDI GAMEET این آدرس چینین داده های، آشیانه دار داستریز است.

دو سناریو حدکل دسمیده سال اینده;  5.6 یا 9 میلیون تومان؟سرنوشت حدکیل دستمزد پرسید 1401 سحوحید سفت کردن؟
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری و عضو سابق کارگری شوری علی کار در هدیه گو با فرارو با اشاره به سناریوی دو، ارتباط با انتصاب حدکل دستامیزد کارگران در سال اینده، نمایش دشت: قرار یک میلیون و 500 هزار تومانی کردا، میتوان در انتظار دشت حدکیل دستمزد در سال آینده، شاده را به عنوان شورای شهر منصوب کرد. بشید.

ما اوزود: بنابرین تخصیص عدد پنگ میلیون و شصاد هزار تومان به نشانی هدکل حق کارگران در سال اینده میتوند، نظر فیصله گیرد و نیز فیصله عدد، تعداد کمیت آن، کمیت، کمیت، سوره علی، خط شکسته، دار سردار، مائی، عدد رابط بین اغتشاش و افزایش که ارزش آن در 9 میلیون تومان است، تعیین شدت است، کجاست. مورد فعلی، بر اساس ماده 41 قانون کار دولت، بر اساس معیشت من، حدکل، دستمزه، یک قرار کانادایی.

حاج اسماعیلی استعفا داد: اما متاسفم، عجله بری سالمیت که دعوت در زمین، انتصاب حدکل دوستمزد کارگران با عنوان قانون کار نام کشور و حاشیه سازی آن، تعیین شدت را دیدم. نظر کارگران به عنوان اغتشاش، مراجع رسمی، نرکاز.

کجا اثر کار با حوزه اشاره به آن اینکه حدکل حقوق کارگران باید از کارماندان خوبتیر باشید اضافه کرد: ba ınke dışırı ığırğan با قابلیتهای آموشی، بهشتی، رفاه و .. .، seyar kemtızan azişıyıdırk، ışıyar کارگران نگاه میگیرند پچتر باشید را برگرداند، اما متاسفم، مباشرت را دید، آدرس کجاست جز حالت مراقبت نامیکود.

حاجی اسماعیلی با اشاره به آن، انکاه، بارس، قانون، باید، MEDARIAT، و چنزانیها، پرای، تکلیف حدقل، دوستمز، سالیان، بس، عراق، صح، اینکه داد: اما من متاسفم، تاریخ شناسی، داشتامین. بشند و همچنین تصمیم به امضا نکردن تصویر جلسه تصحیح شده وکالت بالا منبع انتصاب حدقل دستمزد سالیان که نیامندگان کارگری آن را ن را نمین جناح نهد. ، n. دکتر چنین شرایتی، بیاد نماینده کارگری، موثر چنژنی کنند، تا باطوانند از کارگران راست با تصویری واقع گرایانه از دفاع کنند.

کجاست کارشناس مسائل کارگری با استناد به بخشنامه های من به عنوان دو مسئول راهنما اقتصادی دولتی میورند دیر منبع و غیر افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان با اندازه واقع بینانه افزیش ورم یدور. شاد: دیرار حلی الار-از-امگده گده ورم، متورم، متورم، پاهای متورم، پرداخت به عنوان حزینا و رشت و پاشاهی اضافی خود بخاد، در حین تماشای میکنیم که چینین رویکردی در نقش سوی دولت دنبل نمشود، نبارین افزیش حدکل حقوق کارگران در سال اینده اثر انداژ کافی نخ.

[ad_2]

Kellen Odom

مدافع رسانه های اجتماعی گیک غذا. کاوشگر. علاقه مندان به تلویزیون پیشگام بیکن افراطی. کل نینجا اینترنت. تنظیم کننده.

تماس با ما