روحانی کار دوم موج دوم و سوم کرونا خوب کردیم

[ad_1]

خبر ایسنا: رئیس جمهور جمهوریخواه، شما داده اید: رگه های واقع بینانه با مشاهده شیوع کرونا، در چهار شهرستان، بیشتر شهرستانها، زرد و نارنجی هست و با نوارهای مناسب و کمکی برای مقابله با هستم، اما اسپانسر ارضی آن آدم است. ابازامه بهی.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در مصاحبه استاد ملی با کرونا درون قدردانی در نقش مردم در روایات پروتکل های بهداشتی در ایام فاطمیه. همانطور که مردم از مکنم تشکر می کند در برجسته کردن احساسات پاکشان منسوب به او عین شهید، پروتکلهای بهداشتی را در همما، رایات کارندند.

وی اوزود: موضوع ویروس کرونا طبیعی است، یا آپیدامی، معمولی، نبود، بالکه، پاندامی، پاد که، تقریبا سرسر جهان را عطر. ویروس کرونا با توجه به غلاف کوشورها و رهبران کوشورها نز تاریخی است. برخی به عنوان کاستی و زمانش، کجا پخش می شود، نمی خواهد، فقط به مسائل اقتصادی بودند و میگفند فکر کنید آنجا چه عنوان مجوزی برای محدودیت آن، محدودیت اقتصادی آن است، اما نیست. امر پایان، مردم و اقتصشان را گفتار کرندند.

رئیس جمهور جمهوری خواه یادور شاد: دار برخی از کشورها، در آغاز، پاندمی کجاست، اینجا از کجا آمده است.

تاکید روحانی کرد: برخی چون خورها اندیشه میکردند با یافتن قواره پلسی و قورتانا سختجیرانا میتوانند آنجا که ویروس را در زمان کوتاه کنترول کنند و بعد از دندند میوه میوه قارنانده و قارنادهدانی است. ، راوی، نوشید و نشد.

وی یاداور شاد: برخی از راهبران پروتوکلهای بهدشتی از ماسک و فصله گزهری اجتماعی را با بد طعنه می پیوندند. دار میان کجاست خشورها مردمی که همکاری پسرا کاردا، اعتماد پشترا با رهبرانشان دشتند و رهبرانشان به کارگردانی بیماری دشتند، موفق کارندند.

رئیس جمهور جمهوری با تأیید بر ای در ایران موافیت خوبی در پرپر مغ ول، دوم و سوم کرون دشتیم، کشک تأیید: با فاعل هم ارگانها که به صحنه اماند، موگ سوم را صراط از رند آش ناه ام آش n بخشی از چهار. شهرستان، بیشتر شهرستانها، زرد و نارنجی هستند و با نوار مناسب و حمایتی رو به روی هستم.

[ad_2]

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

تماس با ما