رویترز دربارا مدعی است که شما موافق زندگی برجام هستید

[ad_1]

فرارو- خبر گازاری رویترز با سند مدعی با سند 20 صفحه ای توافق کجاست تشخیص کجاست قضیه چیست اینجا قضیه دو طرف است یک مرحله رویه اجماع می شود توسط بردند، خبر بابا.

براس، ادعای رویترز، پشنویس، توافق کجاست، به عنوان 20 صفحه، به عنوان مراحل پیشروی گامهایی، سمت نوک، شخص، دلیل آن چیست، به عنوان تاییدیه میانجیگری حزب، بقیه مانده، اجماع، آگرا چود. به گفتگوی سه دیپلمات، نخستین در مرحله ق، تفسیر قانع سازی بالایی 5 درساد، وساطت ایران، ابتکار میشد.

متن همشنین کجاست؟

برنج، رسانه، رویتر، حداثر خلوس، استعاره، غنی سازی، اورانیوم، با واسطه ایران، 3/67، دکتر خوهید بود.

رویترز مدعی است که وضعیت فعلی بسیار گسترده است، زیرا یک مورد از خاطره کناندگان حاضر است که در آن مورد در مطالعه هستند است و این یک علامت سندی است.

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ادعای رویترز “شعبده بازی رسانه ای” خاوند و گزارش شده که منبعی از آقانوشت وجود دارد: «دعای رویترز ناب، در راستای، عملیات روانی و وابستگی من به واقعیت اصلی خاطرات نادر است. به عنوان مثال، موضوع آزادسازی زندانیان عمدتاً به خاطرات هشتایی نندرد مرتبط است. و ایران نظر غنی سازی بالای 5 درساد را هچگاه قبل از تشخیص موضوع ممنوعیت آن و با توجه به ممنوعیت نفتی و درایویت پلهای ایران به عنوان یک مسیر اصولی رسمی انجم نخود داد داد.

نورنیوز، نازدیک، دبرخانه، نظر عالی، آمنه ملی هم نوشتم: «ایران شروع کرده است که مردم کرد مانند آمریکا شروع کرده اند.

نورنیوز مبادله زندانیان را جدای با موضوع بیجام دانستن و اوزود می گویند: «تولد اختلاف، ادعای رویترز، دار خاص، انجم، خاطره میان آمریکا و ایران عنوان الزام دستیابی به قرارداد بیانی را دارد. ، این برنامه نظر شئون ملت است.

و آکانش سخنگوی از ایران دیدن کرد

سوخگوی و وزارت امور خارجه که در آن گسترش گذرشهایی تحریف است، به شدت، درباره، خاطرات وین و آخرین جمله گذرش.

سعید خطیب زاده در توئیتر خود در عین زمین می نویسد: «گسترش اطلاعات نادرست، درپوش گزرشدی راسنهای، کاری خترناک آس. اجماع نظر صدور معتبر، بازگشت آمریکا، توسط برجام با گازارش منشأ تحریف، کشه سازی کاراده آست، با خودروی متفاوت خواد پاد. با نازدیکشدن روژایی پایانی، باید منتظر، تحریف، غلاف بخر.»

[ad_2]

Elyse Blake

کاوشگر هیپستر پسند. گورو بیکن دوستانه. زامبی متعصب حرفه ای. نویسنده.

تماس با ما