(عکس) افغانستان نقش طالبان را تبدیل کرد. آئندهای مبهم و پاک شده شادان آزادیها

[ad_1]

استفانی گلینسکی، عکاش خبری، باغ ها، عاصب دیده، خوستا، پا آ مبهم، فقر، فقر، فقر، و پاک کردن.

به قول گذرش فرارو، آدرنالین ماه آگوست بین رفافش قویتر شنیده می شود، اما اندیشه دلخراش آوازش را محو می کند. شش ماه از زمان، کابل میانجی طالبان، میگزارد، اشرف غنی، رئیس جمعیت در زمان عین کاشور، کابینهش فرار کرندند، هزاران نفر و هشتزده به فرودگاه، حمله اورن.

تغییر سریع حکومت افغانستان چون تحت تأثیر چهار ده جینگ تصمیم غرفه آست غنای مردم و مردم و مردم و مردم و مردم و مردم و زمانه. طول زمان، طول زمان، خدا کاشید. از انجی ک طالبان به آرامی دولت خود را روی کار میورند، سیاری از افغانها احساس جمراهی و سردارگامی میکنند. سرسر جهان، میچود افزود: با حضور یک آینده نامگذاری، یک زائر، خیل عظیم مردم، یک گوستوجوی زنده جدید در خارج از شهر کاشور، میبینند، جمعاً 5 میلیون نفر.

برخی از کاسانی که طرح ماندن پیوند، ای گازن های پره ای دشتند خروجی، میگوند که بایید طالبان، شانس باهند بودن، حتی پادگانی که سطحی بین آخوندها باشد. در این مورد با اندازه وجود نادرد و جینگجویان طالبان حتا دور دورافتتاده تران درهای پنجشیر جای که دیگران نابردهی مقاومت دار آن جریان دشت پایدار شادهند مخالفید.

ضیاء الرحمن، یک طالب 21، صالح استابیل از ولایت لوگر افغانستان نوشته است: «آغار مجبور پشیم به جنگ آدما میدهیم، خسته نستیم». مبارزان مقاومت، چ در پنجشیر و چ در ایالت جوزجان که تحت تسلط ازبکستان است، حمین را میگویند.

ایستوانی گلینسکی میگوید: دار سا سال و نیم گازته که در اینگا با عنوان خبرنگار زندگی و کار کردا ام، چون اکثر استانهای افغانستان دیدان کردا م. در زمان استبداد طالبان از موفق شادم دوباره به سیاری چون برگردم تا دار منبع اینک مردم در سراسیر کاشور تقریباً 40 میلیون چ.

طالبان با خبرنگران خوارجی کنار مایند، امتیازی که بهمه خبرگران افغان دادا نشانده است. چاندین سرچشمه شکنجه، کتک زدن و نفرین و نفرین و وحشت است.

دادها تایر و تار هستند: هفتا، تهمت جو بایدن، رسانه های کردی، مثل 3.5 میلیارد دلار، بن بست است، به شدت افغانستان – یک جمله «پاس و خاص و خاص مردم»، «افغانستان» – بین قربانیان، 11 سپتامبر. بوش.

سازمان میلل میگوید کا از زمان تسلط طالبان، حدکیل نیم میلیون افغانی کار خود رااز داست دادند و حدس میزند که تا مید سال، 97 دار رصد مردم زیردا خط فقر زندگی میکانند. اکثراً در حال گسترش است حدود 80 روز است حدود 80 دقیقه است بالا کشور قبیله ای بیمه میکارد معلق شدید و کوشر وارداتی بهران اقتصادی کرد کرد.

آیا این کار را کرد که حقوق بشر اعدام شد و اجبار شد، زیارتگاه های دولت سابق من، زیارتگاه های دولت سابق من، حرم های دولت سابق من. با کابینه تازه، تائین، شدا کامل، مردانه و واریته های دورون طالبان، آیندا افغانستان، نمشاس است.

پاتریشیا گوسمن، معاون حقوق بشر آسیایی دیده بان، ویراستار: هامانتور که میترسیدیم، و وضعیت طرفین وضعیت در بدر شادان است، بازتابی و عزم طالبان به نظر سرکوب، مخالف و انتقاد می کنند. انتقام کشی گویان، سرکوب حق زنان، کشک کشک در رسنه ها، به نظر میرصاد، طالبان، طراح، هستند، تا کنترل، خود، رابر، دانشگاه کنند، حتی در واقع یک دارت گذاشتم ماهاهای اینده با تور فضاینده میدهی.

در نگاه اول، تغییرات آشیانه نگهبان کابلی اسب دارخیابانهای. بخشه از شهرکاه به واسطه قله قهستانی باشکوه آهیتا شده و هانووز شالوگ هیستند. کباب های پیچیده در نان گرم تازه در کنار خیابان فرختا میشود و پسرانی که بدینک می فروشند در ترافیک چلوگ حرکات میکانند. انقلاب و فعالیت طالبان، پیروزی، کهاش، یحفت، ASST و دکتر هالی، کا شهیر، دکتر تاپستان میلو، AS CCHURCHAN POD، MR. این یک دوجین جینگگویان باقی مانده ماندا در شرق پازارسی، ای دکتر دولت تازه، تأسیس کار میکانند.

به هر حال با نگاهی دقیق است، ماه خلیتر آست، ماه سرشماری گدایان فاز قابل تنظیم جهت دارد. کافی شفای شلوغ خالی شدا و چندین رستوران بری همیش تطائل شدا آخر. بیرون سفارت ایران، صفهای تولانی و مردم منتظر انتصاب ویزا هستند. Maiguind Naamed Hestend. دکتر زایشگاه، دکتر کابل، شما متولد تازه هستید. لطیفه وردک، یاکی از پز کن گیف: خانواده یا پولی بری مرقبت از کدک دیگر نادرند.

ترومای مههای گدزتاح بیسیاری را آذر میداد، و آجرشاه افغانا فردی، هستند که اغلاب بنهان کاردان، احساس انتخاب میکانند، اما آشکارا دارخود را حمل میکانند. یک پری دریایی همراه من است که به سمت مادرم می رود. تماس های پچتر در کنار میکشاد، زیرا نیاز واقع بینانه، سحابات و پردازش و جود درد. توسط بیشمار بانک، فینجان چای سبز، بسیاری احساس ثنائی باس، فرار اعضای خانوادشان، به عنوان کشور را، شخصیت سازی میکانند. اندیشه های رازیم قزده، طالبان، یادکوری، میچود، که اغلاب، بان، آست.

لحظه های خوبی همان صبح برفی نعیم نعیمی سال 63 و ولایت قندهار زمان سفر کردا صفید رب بند. آه در میان درختان یاک پاک ایستاد غلاف و گفت: من عاشق برو هستم.

سازمان بین اصطبل ملی روانچناسی کابل (IPSO) گفتا آسخ افغانستان، ایالت عصیب دیده آست و حدس میزند که 70 دارس افغانستان با حفاظت روانی نیاز دارند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما