مقادیر جدید تران آب و انواع تابستانی؛ 20 بهمن 14000

[ad_1]

رئیس جمهور فدرال مرکزی، میوه و ترهبار تهران، جزئی ارزیابی شده به درجه تی، انواع آب و تابستان، برنج نارخمه، امدا فروشی، زراعت، کاشاورزی، در میدان، میوه، تربار، از رز، 1850 هجری قمری، 24 مارس.

به گزارش ایرنا، اسدالله کارگر افزود: خوراکی که در آن به نُرخنامه، شلغم، انواع خیار، سب زمینی، گوجه فرنگی و انواع فلفل دلمه ای ارج می نهادند.

هديه داديم: پراساس كه نراخ نامه 1 گرم انار دماوند بين 20 هزار تا 40 هزار تومان، انار ساوا بين 14 هزار تا 20 هزار تومان، انار شيراز بين 20 هزار تا 28 هزار تومان 25 هزار تومان به بين 17 هزار تومان. تا 28 هزار تومان، سب قرموز مراغه بین 12 هزار تا 17 هزار تومان، سب زرد دماوند بین 12 هزار تا 22 هزار تومان، سب زرشکی دماوند بین هشت هزار تا TA 188 بازار تومان 2 هزار تومان خرمالو کن بین 25 هزار تومان برآورد

رئیس جمهور مرکزی فدرال میوه و توربار تهران، نشان دادن کردها: ارزش هر کیلوگرم پرتقال تامسون شمالی باین هفت هزار تا 13 هزار تومان، پرتقال ناول بین 20 هزار تا 28 هزار تومان پهزار تومان خامنه 26 پر 1 هزار تا 25 هزار تومان، نارنگی آنچو بین 12 هزار تا 18 هزار تومان، نارنگی پش بین 14 هزار تا 25 هزار تومان، مرز نارنگی پاکستان بین 18 هزار تا 25 هزارنگ تومان 10 هجری قمری نارنگی 25 هزار تا 33 هزارتومان، کیوی بن 14 هزارتومان لیمو ترش سینگی بن 15 هزار تا 22 هزار تومان مرسد.

کارگر بیان: یک هار کارتن آناناس بین 700 هزار تا تیک میلیون تا 100 تومان، یک کیلوگرم موز بین 28 هزار تا 32 هزار تومان ارزش گذاری شد.

رئیس فدرال رزرو مرکزی میو و توربار تهران GVT: ارزش هر کیلوگرم هندوانا محبوبی بین پنگ هزار تا 7 هزارتومان هندوانا میناب بین سه هزار و 500 تا هفت هزارتومان، خیار خزر خزران 8، خیار خزر قرن 8 تومان، خیار پوتهایی 6 هزار تا 10 هزار تومان، گوجه فرانگی بوتهرس بن 7 هزار تا 12 هزار تومان، لوبیاسبز بن 14 هزار تومان 20 هزار تومان و هویجه بن سه هزار هزار تامان به 6.

وی اوزود: نِرخ هار کیلوگرام، بادجمان دلمهای بین 6 هزار تا 9 هزار تومان، بادامگان قلمی بین 8 هزار تا 12 هزارتومان، بادامن گلخانه ای بین 12 هزار تا 16 هزار غور تومانی زرمان شابیرین 8 هزار تومان و هزارتومان 8 هزارتومان. بن 8 هزار تومان 11 هزار تومان، سب زمینی 8 هزار تا 12 هزارتومان، سیرخشک بین 30 هزار تا 47 هزار تومان و شلغم 1 بین 8 هزار تزارمان 8 هزار تومان ارائه شده توسط میچود

کیک هویج: نرخ ساعت هر کیلو شیرینی لوبیا 8 هزار تا 13 هزار تومان، فلفل دلمه ای 5 هزار تا 7 هزار تومان، فلفل دلمه سبز 8 هزار تا 15 هزار تومان، 1 فلفل دلمه ای 2 فلفل بین 10 هزار تا 14 هزار تومان ، کاهو پچ سالادی بین سه هزار تومان تا 6 هزارتومان و کاهو رسمی بین سه هزار تا پنگ هزارتومان، کادو مسمایی بین 8 هزار تا 12 هزار تومان بهزار ترنگ ها، کرفس 2 7 هزار تومان، با صفید سه ها هزار تا 6 هزارتومان صحبت کن. به کریمسون بین دو هزار تا 6 هزار تومان است.

با حضور نارخنامه میدان میوه و تربار تهران بازار خوردا فروشی سطح ماه یک کیلو میوه اندازه گرفتم و تابستان بیش از نارخنامه که در فروش میرساد است ارزیابی کردم. .

پاراوردهای معاوات باغبانی و وزارت جهاد کشاورزی در سال 99 هلو به عنوان 22 میلیون و 900 هزاره، ده نوع محصول باغبانی، تولید دره چور، تولید تنش اعمال کردند. همچنین بر اساس سیاست وزارت جهادکشاورزی واردات انواع آب حاوی موز، آناناس، نرگیل و آنه همچنان ممنوع است.

مقادیر جدید تران آب و انواع تابستانی؛  20 بهمن 14000

[ad_2]

Mara Gomez

کارشناس توییتر متعصب موسیقی. جنرال الکل ماون. علاقه مندان به تلویزیون

تماس با ما