(ودو) مردم کره شمالی در مورد استقبال از میکند؟

[ad_1]

مردمکارا شمال جشن سال نو قمری را با نچان دادن و فدری خود به خانواده کیم آغاز میکانند.

بی گذرش فرارو، مردم کاره شمال، با قدما گل در پای مجسمهای راهبران قربانی پیونگ یانگ دکتر سال نیو قمر با پوشچه همی از پرو پوشنده شاده و، باه راهبران رحیم شیرام گنگاغ پیشین.

Saknan Pyeongyang As Khorshid Palace Kumsusan Bazaded Mikanand ke der Goshe Northeast Shahr-e Pyeongyang Est، با آدرس آرامگاه یادمانی پرای کیم ایل سونگ، بانیاگزار کار نورث و پسارشل گیم گام گَم گِنِگ شاناختا میچود.

عنان فضا به عنوان تپه مانسو بالا میرود تا در مقابل مسجد هی برانزی گل پکر راهبران مرحوم تعزیم کنند.

و اما حرکت یک دوجین بری دَر، با خانواده، در کارا، شمال، جود ندارد، کجاست کل ظرفش که برعکس با چین است، جی که، بازرگترین، مهاجرت، سالانه، جهان، در. ، سال، ناو بحیر سرسر، کاشور، انجم، میچود.

مردم کره شمالی با دید مسافرت خارج از شهر خود برای دشتن واجب است و سفر هستند جایز است. علاوه بر این، دولت کیم جونگ اون کنترل شیوع کووید-19، سلام صفارها-دینی، رابهانه-پیشگیری و کووید-19 را محدود کرده است.

مردم، کارای شمالی، بی سر و سادا، سال نو چینی را جشن میگیرند و نامیشی های هنری از یک عبارت موسیقیایی، کنسرت هی موزیک، ابرهای انقلابی و سرخای را که در هار برگذر میچ میشود ولسوالی.

راهبر در خور کیم جونگ اون اینجاست، به جز لانه. دار دو سال گده، کیم و دستیارانچ کنسرت و جیشنی را تماشا کارندند که مملو چون آهنگا و آگراهای بودکا بزرگی حزب حاکم کارگیرکار و رهبر کرکار شمال را به نامیش گدشن. رسمی خبر گازاری رسمی شمالی زناویه گزارش داد که آهنگایی منند «ما در جاده و فدری جوهیم رفعت» و «معاری همیشه دریک صفر خواهیم کرد» دار سالان کنسرت طنین انداز. تمدن بار کجا پیدا کردی حس کرندند مثل کاشور و مردم در وجود سختی و دیشواری در مسیر پیشرفت تا زمانی که کیم جونگ اون کشور را راهبری میکند دریندهای بیسندار.

تقویم امسال نشان میداد که کراه شمالی رسمی، رسمی، را پره سال، بدون قرار کارادا است. بر اساس معلومات، مردم، رز عید، مگیرند، مگیرند، در حالی که باد بکار اضافی، در یکشنبه، زمان راا جبران کنند، گسترده است.

[ad_2]

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

تماس با ما