پدری که واکسینه نشده است، حضانت فرزندان از جمله کودکان دچار نقص ایمنی را از دست می دهد

[ad_1]

[ad_2]

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

تماس با ما