زمین تنیس در کشور شنسایی شداست ورزش سه

[ad_1]

KD News: 1811524 |
30 بهمن 1400 ساعت 18:19 |
59 |

0
دیدگاه

اردبیل- رئیس اداره فدرال تنیس هدیه: کورس رویه کاشور یخضر و 200 زمین تنیس شانسایی، شدت منبع بهره مندی از تصمیم GIRD.

حمل و نقل بهه گازرش و راش سه توسط مهر داود عزیز عاصر شنبه مجمع انتخاباتی دار آماده تنیس آستان اردبیل ارائه پاسخ : با همراهی و مشارکت اعضای مجتمع انتخاباتی خوبی را در استان انتخابات و اثربخشی خود رأ با حدگذری ۴ صالح آغاز کند.

استانبول اردبیل را دارایی شرایط عالی کجاست، مسابقات تنیس رشتا و برگزاری را در منطقه و حتی بین رسانه های کردی ملی و کردی اجرا کرد: با کارگردانی آن همسایگی آستان اردبیل با کوشور آذربایجان با رهتی میتوان با حوادث İstanşılığı Şırış؟ Farham کرد

رئیس تنیس فدرال سرشماری ورزکاران سازمان یافته تنیس هزار 6 هزار 300 رسانه کرد و اوزود: دار استان اردبیل 22 و رضاکار سازمانیافه تانیس دارم که.

عزیزم مثل برگزاری مسابقه یک هزار امتیازی شیراز بری رزشاکاران رشتا تنیس اخبار داد و اعلامیه کرد: اینم عکس فروکوش منطقه کردستان کجای در مسابقه سال اینده برگزار;

مسابقات وی قهرمانی پسران و دختران را دار پش مقدماتی جهانی در سریلانکا یادور شاد و خاطر نشان کرد: دیچتران و پسران زر 14 سال در مقدماتی جهانی تایلند حضور یافته و بری کاشور افتخار افریند.

رئیس فدراسیون تنیس باه شنسای یه هزار و 200 زمین تنیس در کاشور، ایشا کرد و آدم داد: اینجا چند آمار دقیقی از پشگاه مؤثر است، حضور نادار کجاست، اما آنها هستند، هستند. مردمی که قایق بادبانی آمار دقیقی از پشگاه هستند، موثرند، حضور ندار کجاست، اما مردمی هستند که در شهر یاک شادن، مناطق منظم، شمارش، و شمرش نبودند.

جناب همگانی کجا پاشید و بر بام دانشگاه مرجع کرد و رفت: چهره دنبال مخصوصا کردستان است یا محدود به کاردن اثربخشی فعالیتش تنیس نستیم اما نه دانشکده ها، کجاست، نظر شما کجاست، چه وضعیتی درست است، با وجود تجهیزات گرن بودن، شهید باشم کجا دیدم؟

فرمان بخش سخنان آکورد کرد کجاست؟

اعلامیه کرد عزیز: آستانه، مجوز، دادیم، تا تصویر منطقه است، مسابقات تنیس را برگزار کنند تا برجاسگان در کوشاری و حتی در بین آخوندها در توانند درخشش دشت بشند برگزار می شود.

شوراهای انتخاباتی چیستند راس سیاست، نظر، رشتاهای، رسانه های مختلف کردی و گیف: .

عزیزم به عنوان حضور تنیس و رزشاکاران زن دررشتا خبر داد و افزود: برخورد پدربزرگم با تنیس بنوان داریم و بهترین راه برای این کار چیست؟

ما خاطر نشان کرد: بیاد آستانه، با آموزش، پروش و شاهداریها را آماده کرد، خوبی را دشته، فضای بشند تا را پذیرایی کرد، در جای مناسب پارک کرد، تنیس رشت را چرخاند و فعالیت های ورشکران تغییر شد.

رئیس جمهوری فدرال تنیس افزود:

[ad_2]

Julissa Lara

متفکر متواضعانه فروتن. گیمر. کارآفرین. طرفدار رسانه های اجتماعی آزاد.

تماس با ما