26 اسفند

[ad_1]

صحنه

قرقاشی پلایاف لی بریتر، علیبال انگام و زمان برگزاری دیدارهای مراحل ییک چهارمنهای، نیمه نهای و نهای مشکشد.

KD News: 1810665 –
25 بهمن 1400 ساعت 11:54 –
712 بزدید

به گذرش “وارش سه” پس از ارزیابی مسابقات 8 تیم پیترز، مسابقات لیگ و بیل، جلسه قرعه کشی که مرحله ای بود که به صورت آنلاین ارائه شد و برنامه دیدارهای تیم های شرکت. ، که در چند مرحله آموزش داده شد.
دیدارهای مرحله یکهرم نه لی لی بریتر از سوم تا هستم اسفندماه باهسورت مرکز در سالان فدراسیون برگزار خواد شد.
عمده نظر اکثرا شرکت کناندگان در عین و پینار ساعت ددارهای مراحل زیارت با عکس مرکز در فدراشیون علیبال برگزار میچود 15 و 30 دقیقه مسابقه بری نخستین و 18 و 30 دقیقه دهردون .
تیمهای سپاهان، هراز امل، مقاومت شهداب یزد، پکان تهران، شهدای ارومیه، میس رفسنجان، فولاد سیرجان و پاس گرگان هشت تیم هادر در مرحله لیگ پلیاو پیتر هستند.
پراساس کاراکاشی انجمشهده، برنامه کامل استیج یکچهارم نهایی و نیمهنهای لج بریتر در کجا توضیح آست:

نوبت صحنه صحنه
سه شنبه 3 اسفندماه
ساعت 15 و 30 دقیقه: پکان – شاهداری ارومیه
ساعت 18:30: فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – پاس گرگان

چهارشنبه 4 اسفندماه
دقیقه 15:30: مقاومت شهداب یزد – خانم رفسنجان
ساعت 18:30: لیبانیت هراز امل – فولاد سیرجان ایرانیان

نوبت استیج برگشت
پنج شنبه 5 اسفندماه
15:30:
ساعت 18:30: شاهداری ارومیه – پکانجی

جمعه 6 اسفندماه
ساعت 15 و 30 دقیقه: فولاد سیرجان ایرانیان – بنیات هراز امل
ساعت 18:30: خانم رفسنجان – مقاومت شهداب یزد

عکس یک نایاز با مرحله بازی سوم را بچرخانید
شنبه 7 اسفندماه
ساعت 15 و 30 دقیقه: پکان – شاهداری ارومیه
ساعت 18:30: فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – پاس گرگان

یکشنبه 8 اسفندماه
دقیقه 15:30: مقاومت شهداب یزد – خانم رفسنجان
ساعت 18:30: لیبانیت هراز امل – فولاد سیرجان ایرانیان

مرحله نیمنه لغ برتر مردان ایران در سال 1400 روزهای 13 و 15 و 17 اسفندماه برگزار خداحید شاد که با تصمیم وزیر است.

نوبت صحنه صحنه
جمعه 13 ام
ساعت 15:30: برندا دیدار (فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – پاس گرگان) با برندا دیدار (پکان – شهرداری ارومیه)
ساعت 18:30: برندا دیدار (مقاومت شهداب یزد – خانم رفسنجان) با برندا دیدار (بنایت هراز امل – فولاد سیرجان ایرانیان)

نقش برگشت مرحله پایانی است
یکشنبه 15 اسفندماه
15:30 دقیقه: برندا دیدار (مقاومت شهداب یزد – خانم رفسنجان) با برندا دیدار (بنایت هراز امل – فولاد سیرجان ایرانیان)
ساعت 18:30: برندا دهدار (فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – پاس گرگان) با برندا دیدار (پکان – شهرداری ارومیه)

عکس نیاز با بازی سوم صحنه نیمناهی را بچرخانید
شنبه 17 اسفندماه
ساعت 15:30: برندا دیدار (فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – پاس گرگان) با برندا دیدار (پکان – شهرداری ارومیه)
ساعت 18:30: برندا دیدار (مقاومت شهداب یزد – دوشیزه رفسنجان) با برندا دیدار (بنایت هراز امل – فولاد سیرجان ایرانیان)

به عنوان پایه برنامه لیگ سازمان بازی رافت فینال رز یشنبا 22 اسفندماه بازی برگشت فینال شنبه 24 اسفندماه و تصویر نیاز در مسابقه سوم پینگ شنبه 26 اسفندماه برگزار ذکر شود. خواد شاد.

[ad_2]

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesdigital currency channeldigital currency tutorialبهترین سالن زیبایی اصفهانHome AppliancesBuy
تماس با ما