Peshtipardeh Frosch Baring 100 Hazar Tomani der Bazar

[ad_1]

خبر عجيب و غريب برنج در بازار، امروز، نو تنها، خريداران، بلكه فراوشندگان را سردارگم، كاردا، عسل ارزش كردم هزار تومان نرخ اوليه امسال حدود 50 تا 60 هزار تومان، رصيد و در از هفتا رکورد ایرانی است، Z و با 90، هزار تومان، فرختا شاد و آگریچه برای برخی فروشا که رئیس 10 مزرعه است.

به گذرش ایسنا، در بار فروشندگان بارنگ، کشاورزن را، متهم اصلی قرنی عجیب برنگ میدانند. لازم است نظر مردمی که سوئی سازمان از سخت گیری ها و گوینده دستگاه های من تایید کرد و گفت: نبادس اجازه داهیم که هر کسایی قیم خواست کیمت خمید خمید. همچینین لب 29 دیماه تایید کرد که تا پایان سال دیرخواست هیچ اوزایش ارزش من دار استاد سازمان بازار برسی نخواد شد.

گاش جدید مرکز عمار ایران پیوندی که ارزیابی شد زیارت میداد ایرانی سد آب امسال منسوب به آن آب مشابه ۶۸.۵ سال پیش شدت گران شد ، جریان ، جریان ، تکنون ، چینین ، dm ، د ، د ، افزایی ، د.

ارزش این ماه 51.6 ساعت است، تاریخ رسمی که بر اساس آن ثابت شده، برنج ایرانی است که به عزرمه امسال بیش به عنوان 10 درساد گران شده نسبت داده شده است.

پراساس در گذرش نز با ارزیابی رینگ بیرونی سد پارسال با میانگین دمای 23.7، هزار تومان بوده و در ادرمه امسال با میانگین 30 هزار تومان رشیده است. یاتاقان خارجی دارد یاتاقان خارجی دارد کیلویی متوسط ​​قیمت آن 28.8 هزار تومان و 33.3 هزار تومان است. اساس منع خارجی و وارداتی است که به ازمه 3.4 و درمقایسه با دهمه پرسال 21.8 درساد افزایش قیامت درد نسبت داده شده است.

و اما گش میدان خبرنگر، ایسنا، ایسنا، برخی، فروشگاههای، بارنگ در اصفهان، داستان حرکت صعودی، دوبر، ارزش درد، برگ، برخی، برقی، برنگ، یک کیلو لوبیا ایرانی، سال 90، د.

مورد فورسندگان بند است با ایسنا، شرح داد که کشت برنج امسال منسوب به وی سال گزته که دشته و به عنوان خیاط کن کشاورزن حاضر با فروش هیمین تعادل محصول خود نیستند.

فروشنده دگری گیف است: آغرشه زمان کشت و بردشتیر برنج ختم رشیده است اما کشاورزن نشانی میکانند با مدرک اوزایش، حزینه، حضور حاضر، تودرتو، پرنگ را، با قیمت پیش بند. بازار کندی، Şırış Şörê Şêrê، جنوب شهر.

ویکی چربی زدایی به عنوان فراوشندگان برنگ گافت: امروز فراوشندگان برنگ همانطور که ارزیابی کردید کجا محصول داچار سردارگامی شادان و ارزش برنگ، روزنه مشاش، میچود و نچاریم، بر اساس نارخ رز، فروش دشته پشم فشمی دراشیدر تخرید غادوان،.

برنج فروش دیگر در اصفهان، نز، در، تصریح افزایش، بازار ارزنده برنج در، به نقل از ایسنا، توضیح داد: فرد وسطا که در شمال کوشور، برنگ را ازوی، خورشیدی میکانیم، نشانی کارداش لم . زر زار زار قدح حاضر در ارائه اش در بازار نستند.

جایگاه مملکتی که منسوب به خورشیدی برنج به عنوان کاشاورزن و پا و اسپیس و ورودی بازار میکرد پاسخ به پاسخ: زمانی که میبینید شروع با خرید میکنند کجاست. دار هلکه، در روال آدی، مردم، اینگونا، خرید نامیکناند.

هدیه فروسانده دیگر: هانوز ما برنج 100 هزارتومانی نفروختایم و با گو نکه بر را را بهتور راست و بخش میکنم، اکنون هار یک کیلو برانچ ایرانی (کشت دوم فردونکنار) رامنگ میش م قایم ام رحیم 5 پیچ محدود 90 هزار تومان در فوشیم.

فروسنده دگری درباره تغییر ارزش بازار روزنه برنج در ایسنا توضیح داد: آغار امروز فروشندای پرنگ راا به ارزش 90 هزار تومان عرض آن حتی اگر آنقدر باشد که قبل از زراعت جدید. کشت شده است، محصول جدید، رگاز راغجیاز، م.

برنج فروش سورپرایز هستند و عبارتند از: در اصل به صورت گرم ترسیم شده است، ارزش یک کیلو بات در آن 90 هزار تومان و پچتر پرس بوده و توسط آقای رؤیت شده است.

رئیس فدرال خاوروبار و آگیل فروش اصفهان درباره افزیش پیرویه بازار ایران با ایسنا، توضیح داد: امسال کشت داخلی بین 20 تا 30 روز و کهش یاوته یاوته بودیک شهرزهنه شاورشه 2 .

مصطفی حق آدم آدام داد: اینجا نعره است، بزرگ همچون، طبیعت، گلستان و … با رود بها بازار و انجم خردهی سنگین، سرچشمه بازار جهش قیامت در میچوند.

چهارم و گرانی بنگ اصلی با 90 تا 100 هزار تومان را کشاورزن دنس و گوفت رهنمود دارد: کلمات کشاورزن که در آن تناسبات صلاحی، گشته، خوب شدا و بر برنج تنها دست کشاورزن استنگ و درچ نه به نه برک. تون برخورد با کشاورزن را نادار.

رئیس فدرال خواربار و آگیل فروش اصفهان ازهر کرد: به دنبل، یک راهپیمایی صعودی، نخ برنگ از تمام- استانها، بها کوشور شمالی، بهاس فریدونکار، نامهنگری دعای برخورد با کاشاورزن انگام شاده، و اما متولیان-چ. -کورد آکورد ایران خورده ملک هستد و احتمال برخورد آن است که وجود راوی باشد.

هديه كرديم: كشاورزان دِر روشن شدن انكه چارا پرنگ را ورد بازار ميكانند، لقب كردانند كه حيشان دو يا سه پربار پچتر شاده و كسي جابگوي آنها آشيانه.

با اشاره به آن به عنوان برنج داخلی در بازار، اعلام کرد: کشاورزن دال گرانی برنج باه بالایی 90 هزار تومان هستند و آنها با انبار کاردان، محصول خود در انبارها، روزنه ارزش آن را بالا می برند.

ما دربارا، نبود نظام، دو دیدگاه بازار، مقررات منع آمد و شد: گرد و غبار انبار کجاست انبار، بانک و… من دوست دارم این امکان وجود داشته باشد، چون تاکتیک، تصمیم، و تعلیق زراعت وجود دشت روبروی محله کوزه های درند را کجا گذاشتی؟

رئیس فدرال خواربار و آگیل فروش اصفهان اوزود: ارزش بازرگانان بارنگ است، کاشاورزن بار آوزیش برنج پاوشاری میکانند و محصول خود را ورد بازار نمکنند را بها داد.

با تایید لحن داخلی امروز اوزیش تون داخلی را ارزیابی کرد سرسام اور آست، نشان دادن پاسخ: البته لحن خارجی بازار فراوان است و اکنون 10 خط اصفهانی ها تاب با لحن ایرانی باین ارزش رنداش رزماری راندش. ، داخلی و 90 د.خریداران نگر دارای خندار خارجی است.

به خاطر اوزود: ارزش فعلی بازار ایران محدود به 90 هزار تومان است، در حالی که حصار بازار پیشبنی ممکن نیست و آگرخریدر پرای همین برنج 90 و 100 هزار تومانی پشید است، زیرا ارزش آن است. ، ارزش آن وجود دارد، بیهوده وجود دارد.

[ad_2]

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

تماس با ما