حتی پوکر بازان حرفهای نمیتوانند همیشه برنده باشند؛ به همین خاطر خیلی مهم است که اگر دست شروع قوی ندارید قبل از فلاپ، فولد کنید. اشتباه در ارزیابی ریسک در بازی پوکر از این باور نشأت میگیرد که برای انجام یک سرمایه گذاری خوب کافی است موقعیت از ۵۰:۵۰ بهتر باشد. این فرآیند اجتناب از ریسک نوعی مکانیزم بقا است که مسئول موفقیت گونههای هم نوع ما به شمار میآید. اگر شما دست شروع ضعیفی دارید و حریفتان دست قدرتمندی

تماس با ما
این سایت تنها به عنوان یکی از منابع ممکن برای مطالعه و بررسی اطلاعات ارائه شده است، بنابراین استفاده از این محتوا باید با توجه به دیدگاه‌ها و منابع دیگری همراه باشد و توصیه به استفاده از آن نیست.