پمپ آب بشقابی، سانتریفیوژ، جتی، پمپ آب همراه با مخزن تحت فشار، پمپ آب کارواش، بوستر پمپ آب خانگی، پمپ دارای کلید اتوماتیک، پمپ آب طبقاتی و پمپ آبگرمکنی از انواع پمپ آب خانگی – https://upsanat.ir/product-category/pump/domestic/ – می باشند. وقتی مقدار گذر جریان در پمپ های سری متفاوت باشد، ممکن است دارای ظرفیت بیشتر باعث گردد. به طور مثال اگر مقدار SFU محاسبه شده برای سیستمی با فلاش تانک برابر با 370 باشد، مقدار 400 را در نظر می گیریم

تماس با ما