3. اشیاء فتیش محدود به لباسهای زنانه که در لباسهای متقابل یا وسایلی که برای تحریک دستگاه تناسلی استفاده میشوند، نیستند. 3. اشیاء فتیش محدود به لباسهای زنانه که در لباسهای متقابل یا وسایلی که برای تحریک دستگاه تناسلی استفاده میشوند، نیستند. در جایی که ترس از بدن (اخته) زن خیلی زیاد است، میل نه به کفش روی پای زن، بلکه فقط به کفش زنانه هنگامی که کسی آن را نمی پوشد احساس می شود. در واقع آنها از این

تماس با ما