داستان های زیادی از ترس های عجیب پادشاه نقل شده است. آن مظفرالدین شاه کوچار از صاعقه ترسید و از تاریکی فرار کرد. اگرچه مظفرالدین شاه را با صدور فرمان مشروطیت می شناسیم، اما داستان های ترس و وحشت او از پدیده های مختلف خواندنی است و نمونه هایی از آنها را مطرح کرده ایم. به گزارش «همشهری آنلاین»، عین السلطان خاطرات زیادی از ترس مظفرالدین شاه تعریف کرد. یکی از این خاطرات در میدان اسبدوانی تهران ثبت شده است.

تماس با ما