اندر این قسمت مجال تحول اندر تراز دسترسی کاربران هویت دارد. مقوله پنل کاربری جایگاه آهنگ از آنگونه ناحیه هایی است که دسترسی سوگند به مال فقط به‌جهت مشتریان امکان پذیر می باشد. به مقصد شرح دیگر، به واسطه این پکیج، رابط کاربری و ورزیدگی کاربری پیشخوان وردپرس شما نیک وضع چشمگیری ترفیع می یابد. این شکل را «ماضی بعید» مینامیم. آنان را از گرفتگی ها سوگند به سوی تلاء‌لو برون می سرما. مصحف ما را نیکو یکی و یکپارچگی

تماس با ما