[ad_1] فرارو- ارزش خودروهای سایپا امروز پنج شنبه 28 بهمن 1400 اوزایشی یی میلیون تومانی را تجربه کرد. پراید 111 امروز با یک میلیون تومان آوزایش توسط 187 میلیون تومان رشید. پراید 131 آنها بای یک میلیون تومان آوزایش با 272 میلیون تومان رشید هستند. پراید 151 و امروز یک میلیون تومان کهش در دشت و 145 میلیون تومان فروش راسید دارند. به نام گازرش فرارو، تیبا امروز پنج شنبه 28 بهمن 1400 پاک میلیون تومان افزایش توسط 203 میلیون

تماس با ما