به علاوه، بت فوروارد این حق را داراست تا محدودیتهای ویژهای برای حسابهای کاربری هر کاربری اعمال نماید. 14.1. در مورد دخالتهای احتمالی در نتیجه مسابقه و چینش ضرایب برای مسابقه (از جمله احتمال تبانی)، بت فوروارد این حق را داراست تا پرداختها روی این رویداد با متوقف کرده یا پیشبینیهای روی این مسابقه را لغو نماید. بت فوروارد این حق را داراست که حسابهای کاربری کاربران را در چنین شرایطی مسدود کرده و جهت اطمینان از صحت حساب کاربری

تماس با ما
ما تنها از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تولید محتوا استفاده می‌کنیم، اما هیچ توصیه‌ای برای استفاده یا تصدیق این محتوا ارائه نمی‌کنیم.