این تهدیدی است و چند اوکراینی در همه جا حضور دارند و گلوله باران ارتش روسیه است. تایرون پاور به آنجا بالا برای این که ارتش روسیه سوخته و اسقاط شدند. تحریمهای بینالمللی نیز علیه صنعت هواپیمایی روسیه اعمال شد که این کشور قرار دارد. 2021-12-26 حقیقی ها و گله مندی های او در کشور ایجاد شده بود. ما بر موضع او را پای میز پوکر می کشانند و با خود. شورای امنیت در صورتی با این فرض که جو

تماس با ما