بوفون موافقم، جرات کردی، در تشییع جنازه بایید شرکت کن!

[ad_1]

جی جی بوفون، دکتر رز، متولد ۴۴ سالگی خود و همراهی دکتر با گازتا، سطل ورزشی که درمورد مسائل مختلف را با آن همراهی کرد، پردخت.

نوشته گازرش ورزاچ سه، ژان لوئیجی بوفون دروازه بان افسانه های ایتالیا امروز درر ۴۴ سالگی غدشت ارائه کرد. یا طبستان گزدث دوران هدرش در یوه پایان داد و پارما پشگاهی که فوتبال را در آن شوروآ کرد، بازگیشت.

بوفون 17 صالح بود کیدار ثابت نصب پارما برابر میلان قارافت گارافت و بها قادری خوش درخشید که تعویض با دروازه بان اصلی تیم شد و دار رئالی ان بازی شوروی بود بار دوران فوتبال پرافتخار او.

Buffon Pa 657 Bazi Dur Sari A and 17 Bazi Baz Pray Team Melli Italy, Recorddar Est. Ba 973 دقیقه

بوفون: موافقم، جرات کردی، در تشییع جنازه بایید شرکت کن!

بوفون DR همراه با یک هدیه ورزشی سطل گاززاتا:

«دکتر بازی، باربر، شما یک نام دارید، ۴ Gl Drift Kardim، و شعار «سلام بوفون»، «بازیشستا شو» را شنیدیم است. نقد زیادى شاد و ولى مغر فقط همن یک بازى است؟ درخشش در دیگر بازیها با اکانت لقب؟

هرکسی که Duran Footbalm Barha را اداره کرد منبعی برای انتقاد از تصمیم Garfath Um است و بلافاصله با مراسم تشییع جنازه او از Est همراه شد. با انتقاد از من، میگویم که آگر، دوست جرأت کرد، با تشریفات مهر از بیاض، ولی مره نخوحید کرد. از دوست دارم تا 50 سالگی هم بازی کنم.”

بوفون که دار نیم، فصل اول، راز بی، ایتالیا، Şêpânty، ماهار کوردا، آداما داد: «زندگوی سلمی دارم. هارگاز، مصالح بانک ناکرادا یا دیسکوی آن نام اتاق است. شرط یک بند و یک شرط و یک شرط یک فوتبال. میدانم که پره فوتپالیسها در کار چه اکوبی درد. مانیتور سرورهای Histum و نماد Mandjari der Futbol Ast کجاست.»

وب سایت بوفون:

خُرید بسیار بزرگ و باارزش آست کجایی؟ دوشان همرا با ایمبابا و هالند از باهترین بازیکنان گوان دیناست و بسیار خوشحالم که یا را با پیراهن یوه خواام دید.

بوفون: موافقم، جرات کردی، در تشییع جنازه بایید شرکت کن!

از پیشرفته، جاذبه دوشان با کمک هزینه تمدید، دیبالا، میتوند، پا بالاتر از حد معمول، همانطور که با گونی بشاگاه تاب می خورد. یوه با لاهوویچ و دیبالا میتواند ماهارنشدنی بشد. میان گرم دیبالا، امتداد کانادا و آگار جی یا بودوم، با دیستمزد به عنوان یک متر، آنها دار یوه میمندم هستند.

جام جهانی و جدایی از پارما:

«باید بی بینیم فصل را در پارما چاتور به پایان میرسانیم. به مردم پارما که عشقم نسبت دادم و از درند حس مسئولیت مکنم گفتم.

آگره ایتالیا با جام جهانی، ظهور نکند، شید در جمهای جهانی، بادی بازی کننام، علامت تعجب، آگر، ۴۸ سالگی، آنها حونوز آمده بساد هستند. مایکل جردن دوست دشت تا 50 سلقی بازی کیند و یا را دارک مکانم. حر چه که باش، حیم را در زمین، مسابقه میزنم.

حفار در حضور درین جام جهانی عمیدورم نیستم. جام جهانی را همیش بهنهای میکردم بری پساخ دادن به کاسانی که مایپرسیدند چارا هانوز بازی میکنم، اما حقیقت این است که بازی کردان آداما میادهم، چون دره هر از ام من. کوسه جام جهانی قطر ممکن نیست.

از مشکلات نادارم و بیاد می توان به طرح های هوشاماندانا روبرتو مانچینی احترام به باغدارم اشاره کرد. یا از باهترین غزنیها حمایت کرد، انتخابات کانادا و ناظر تایمش بشد را تایید کرد. دروازا بانهای خوپی دارم.»

بوفون: موافقم، جرات کردی، در تشییع جنازه بایید شرکت کن!

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما