سلامی این اثر داشمان، پساخ قاتی میدهمه

[ad_1]

خبرگزاری ایسنا: فرمانده کُل سپه گیف: همانتور که در بیاخت قشور عزیزمان یعنی تهران اینجا خاک به خاک به و جین هم ممل ایران ارژمند آست، یک خاک خاک خاک جزایر سه سه شان شان غنا.

سردار سرلشکر حسین سلامی صبح امروز (13 دی ماه) در نخستین سالگرد شهدات سردار سبح آباد حاج قاسم سلیمانی و بازاد از یگانها، سامانها و تجهیزات اصطبل در جزیره پوموسی و ارضیابی آمد دشاه عزیزی آوزه و ایزدیامازدی. کرد.

هديه كرديم: كار نشان داده ام و بيان هميگويم كهر را چه عملي كرد، چه راز بازند، كه را با با با با با با با با با را به هاي مخالف، مقتضي و محكم، پاك ايپيا په .
فرمانده گل سپاه پاسداران اسلامی کودتای بازدید، درباره راهبرد، دفاع، دریایی، سپاه، دفاع از، جزایر، سه گنه، به ویجه بوموسی، گفت: جزایر سگانه بوموسی، تناب بزرگ و تنب کوزاده استقلال زاغده ایستقانی.

سردار سلامی افزود: هومانتور که در پایتخت کاشور عزیزمان، یعنی تهران، اینجا باید با او خاک باشی، جان هیمه ممل ایران، ارزمند آست، تو غذا داری جزایر کجاست، به نظرشان. هامه مردم فرق داره ایران جانشان به اندازه.

وضع دفاعی و آمادگیهای و رزمی درین جزایر را آتامینان بخش، مقوله، تنگ و معیوب، وصف کرد و افزود: امروز بری ارزیابی و آتامینان از آمادگیهای قدر مندیمان دشمن داشمان در ادادش دردایم، با آماجیهای، وکیل ابهای آسمانی سرزمین خود که در ساث مطلبی قرار درد، آشناتر شویم.

فرمانه هر سپه لک سئوال است و سئوال بر آن است و گربه ی اندازی با امان و منفعت ندارم و نام این مکان.

سرلشکر سلامی با آناتومی تنمندیها و دفاعی آمادقیهای و رزمی نروی دریایی سپاه تایید پاسخ: نرو دریایی سپاه بویسه در سالهای آخر توسط تنمندیها و دستاردهی اعمدار ضحی آش آتاده آشی-.

وی افزود: توانمندی منطبق با بزار زیرطاحی، نزاع و مجادله، با توجه به یک تون زیرتاستهی قدرتمند، چنانکه آنان ارباب حوزه کشف و آنان مزد زیر دریا حرکت میکند، چنانکه عبارت تنمندیها آست.

فرمانه گل سپاه برخورداری در نقش مینهای هوشمند زردآیی انبوه و تولید شدت در نرو مانند توانایی بسیار عملیاتی فراتر از حد معمول برخوردار استرا درکنار را می توان برای اهداف بمباران هوشمندشمان و دریای سردار استفاده کرد. را مهدم کیند، به عنوان جمله ای از جلوه های قدرت نیروی دریایی سپاه دانست.

سرلشکر سلامی، نسل جدید، پاپاادی، ستون، بیت، که، راوی، فردی که قادر به انجام عملیات مختلف است، نوع عملیات، راش را به عنوان حفار، قطعات اصلی، یک تنمندی راوی درایای سپه سپه پوستی و گفت : اقسام مردمان گوناگون دریا را به میدانی بری نشان دادن شجاع و شهامتهای مذاب تغییر کنند از دیگر گلوح هایین اقتدار است. .

فرمانه کُل سپه با اشاره به قیدهای معنوی، رازمی، رازماندگان و دریادلان گوان ناروی دریای سپه و شور، کنشگری و انگیز بالایی آنها در حضور در میدانهای سخت و اور خطرناک تأیید کرد هان نشن: و در مورد رویش. شتاب و سرزمین هرگز کجا مردان کجا؟

سردار سلامی در پایان با گرامیدشت سالروز شهادت سردار پر افتخار و جاودانا سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی، که صحنهای بازاری را در جهان اسلام بری مصاحبه با دشمانان کینتوز اسلام پای ریزی کرد ظفرمان پرهاجی قاسم وفت: رعد تغییر کتیبه سیاسی جهان، اسلام، ناکم، گدشت و شکستای اشکری، راء، جبهه دشمنان، إمیت اسلامی، عبارت آمریکا، و صهیونیسم رحیم، به ویها در صحنه در مقابل با تروریسیم تکفیری و داعش.

[ad_2]

Elyse Blake

کاوشگر هیپستر پسند. گورو بیکن دوستانه. زامبی متعصب حرفه ای. نویسنده.

تماس با ما