(ویدو) کتابخانه، موصل، زنده شاد نمد رهایی از داعش بی خبر است

[ad_1]

پینگ سال پیش دیوارهای سیاه دانشگاه موصل، نمدی از و داعش آن را در عراق می بینند. و اما کتاب دانشگاه موصل، یاکی از بازار گارترین کتابخانه های خورمیانا، ص به عنوان بازاری درهای خود را به روی بازدیدکانندگان گشت تا گوی پری حفار خشورها بشید.

به گذرش فرارو کجاست بسازی که ده سال تول کشید باکس سازی بقایای 3 هزار پمپ و دویست مشک بوده آست لازم است. داعش کجاست، کتابش کجاست، راع، کیشید زیاد است، و تقریباً یک میلیون کتاب موجود است، نبود کرد.

در وجود یک اصبدقیها در نگاری وجود دشت که بذایی که در آن کتاب ممکن نیست. و اما گروهی بها سرپاستی سازمان، مل متهید، توانسند آس استونهای باقیمانده، با عنوان پایایی برای ساکت، کتاب جدیدی که توسط کناند استفاده شده است.

کتاب جدید اکنون تنها، 60 هزار، کتاب درد که ییک سوم، کجاست کتاب آن، ازطرف خیریه، بریتانی، با نام «بوک اید»، احدا شدند.

معارف دانشگاه، موصل، عراق، قبلاً کتاب دشت یک میلیون نسخه بود، در حالی که عناصر داعش به طرز وحشیانه ای مبهوت بودند.

تای دو سال و نیمیا که دانشگاه موصل، دور داعش کار، بود، نیروهای انبار کتابخانه اصلی دانشگاه را به آچ کشند و ساختمانهای محل جمع آوری ماموریت های دانشگاه را، انبار اسلحه و کرندند.

ص به عنوان آنکه، نیروهای، عراقی، و ائتلاف بین ملی دوباره، تسلط دانشگاه را، به داست گروفتند، به سوی شادند ک داعش، دور آنگا مشغول، ساخت سلحی شیمیایی اوله بوده است.

اکنون با گدشت حدود پینگ سال از سوکت در گروح ترویستی، موصل سی درد مایه افتخار شهر را بذازی کند، شهری که از درپاز با عنوان کانون ادب شانخته شد و درای کتاب فروش ها آش باز آش آرش.

محمد یونس، مدیر هنری کتاب پرواز دانشگاه موصل، شهردار به خاطر، پس از آن نابردهای خیابانی تولانی و جانورسا و بازپسگیری موصلی در نقش داعش، نظاره گر وسعت خرابکاری و نبودی بود است.

یا گفت: واتی برگشتیم، دیدیم… کتابهایشان قفصها بیرون کاشیدا شده و روی زمین افتاده و سوختند.

هزاران، نسخه ای از کتاب فلسفه، حقوق، علم و شعر که دستور زبانی متفاوت دارد، ایدئولوژی بشارتی، داعش، داعش، دهر، سه، سوخته بود.

آیا 85 روز فرصت دارید، هر گروه بین رفت و بادی ارض قرار دارد و در بازار سیاح که فوروش راسید دارد آدرسی است.

یونس گفت: قبل از آن یک میلیون عنوان دشتیم وجود داشت، همانطور که داشبورد، سیاه چال، در عراق، پدا نامیده می شد.

با مهربانی هر ماه یک برنامه بازاری عالی با کمک دو متخصص فرانسوی موزاه موصل و گانگینه 2 هزار و 500 سالا آنه همانطور که عناصر داعش را به شدت زیر پا گذاشته است زندگی دوباره مایابد.

عناصر داعش می گویند جان گنجینا تو به مثابه اسلام و مایفتادا و جانی آثار آذرشان کجاست؟

[ad_2]

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

تماس با ما